Digital Agency: การตลาดเพื่อความยั่งยืน

Sustainability Marketing

การตลาดเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Marketing) หมายถึงกระบวนการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยเน้นที่ความยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดนี้ไม่ได้เน้นเพียงแค่การทำกำไร แต่ยังคำนึงถึงการสร้างคุณค่าในระยะยาวสำหรับลูกค้า ชุมชน และโลก เพราะผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และต้องการสนับสนุนธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อโลกของเรา หลักการของการตลาดเพื่อความยั่งยืน 1.การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน: ผลิตภัณฑ์ต้องมีการออกแบบที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสีย [...]