Digital Agency: เจ้าของธุรกิจต้องรู้

5 เรื่องพื้นฐานก่อนทำการตลาดออนไลน์ ที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้!

แม้ในปัจจุบัน หลายธุรกิจให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์เป็นอย่างมาก และยังมีการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นในทุก ๆ ปี ในกลุ่มตลาดออนไลน์ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใดก็ตาม ณ สถานการ์ณปัจจุบันย่อมต้องก้าวทัน พฤติกรรมของลูกค้า และต้องก้าวกระโดดจากธุรกิจการตลาดแบบเดิม Offline เข้าสู่การตลาดแบบออนไลน์แทน ซึ่งไม่ว่าคุณจะกำลังทำ กำลังสนใจในการทำการตลาดออนไลน์ Online [...]